Stadgar

Föreningen är en ideell förening.

Syfte

Föreningens syfte är att tillgodose, vidmakthålla och utveckla medlemmarnas musicerande inom främst det klassiska musikaliska fältet samt uppträda offentligt vid utvalda tillfällen såsom ceremoniella tillställningar och fester såväl externt som internt.

Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Medlemmar

Föreningen är öppen för alla men riktar sig främst till studenter anslutna till Medicinska Föreningen vid Karolinska institutet. Som medlem antas de som godkänner dessa stadgar och årligen betalar föreningens medlemsavgift eller, om medlemskap är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till föreningen.

Information och matrikel

Styrelsen ansvarar för hemsidan och att dess information och publicering är korrekt och giltig och att nödvändiga tillstånd har inhämtats med avseende på upphovsrättslagstiftning. Vidare upprättar styrelsen en medlemsmatrikel för internt bruk. De medlemmar som ej önskar finnas med på hemsidan meddelar detta till styrelsen. Dessa förs då ej in alternativt tas bort med omedelbar verkan.